nzdm uvods

Poslání nízkoprahového zařízení POHODA Karviná

Posláním nízkoprahového zařízení POHODA Karviná je usilovat o pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitají nebo mohou ocitnout v nepříznivé životní situaci.

Poskytováním prostoru, informací, odborné pomoci, preventivních programů a podpory se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Cílem nízkoprahového zařízení POHODA Karviná je:

 • vytváření bezpečného, přátelského a motivujícího prostředí pro smysluplné trávení jejich volného času
 • podpora klienta k postupnému zvládání obtížné situace jako jsou problémy v rodině (rozchod, rozvod, časté stěhování), ve škole (násilí, šikana, záškoláctví, vzdělávání) a mezi kamarády (vztahy, láska), hájení svých práv a vytváření podmínek pro řešení jejich nepříznivé životní situace
 • realizovat preventivní programy a tím snižovat riziko výskytu sociálně patologických jevů u klientů
 • rozvíjet nadání a schopnosti klientů
 • zvládat a minimalizovat problémy klientů ve škole

Cílová skupina

Nízkoprahové zařízení POHODA je tu pro děti a mládež ve věku 6 - 13 let, které se právě nacházejí ve městě Karviná a které dále:

 • jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy
 • žijí v sociálně vyloučených komunitách
 • které mají problémy ve škole
 • které jsou oběťmi domácího násilí
 • které mají problémy v chování a dávají přednost pasivnímu trávení volného času na ulici
 • které jsou ve vyšší míře ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin

Všechny tyto skupiny mohou

 • zažít (nebo mohou v budoucnu zažívat) obtížné životní události (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, problémy se vztahy, ve škole), konfliktní společenské situace (násilí a konflikty ve vrstevnických skupinách) a negativní zkušenosti (návykové látky, šikana v partě, ve škole, předčasné sexuální zkušenosti) nebo omezující životní podmínky (zanedbávání a týrání, obtížný přístup ke vzdělání)

 

Zásady poskytovaných služeb

Mezi hlavní zásady nízkoprahového zařízení pro děti a mládež POHODA Karviná patří:

Nízkoprahovost

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež POHODA Karviná realizuje služby tak, aby byla umožněna jejich maximální dostupnost, tzn. ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily vstupu cílové skupiny do prostor zařízení či využití poskytovaných služeb.
  Pro užívání služby není nutná žádná forma registrace stejně jako pravidelná docházka.

Možnost zůstat v anonymitě

 • Klienti mají možnost využívat služeb anonymně, tedy bez uvedení jména a jiných osobních údajů.

Bezplatnost

 • zařízení poskytuje své služby bezplatně.

Rovnost

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež POHODA Karviná poskytuje služby dětem a mládeži bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Dobrovolnost

 • Nikdo není nucen nedobrovolně využívat služby zařízení. Klienti je využívají na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami.

Mlčenlivost

 • Pracovníci zařízení jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozví o klientech při výkonu své pracovní činnosti.

 
WEBMASTER: Paradise Web